Телефони

Длъжност Име, фамилия
Етаж
Кабинет
Телефон
Председател Галена Чешмеджиева-Дякова
II
14
711 20
Съдия Пламен Дочев
II
11
711 19
Съдия Ивелина Бонева
I
3
711 17
Съдия Ъшъл Ириева
I
1
711 27
Държавен съдебен изпълнител Цветозар Копринджийски
II
13
711 26
Държавен съдебен изпълнител Румен Алеков
II
13
711 21
Съдия по вписванията Владислава Андреева
I
6
721 62
Главен Счетоводител Невена Неделчева
I
2
731 13
Административен секретар Светла Найденова
I
2
731 13
Системен администратор Людмил Борисов
ІІІ
1
711 18
Гражданско деловодство Росица Иванова
I
5
725 01
Гражданско деловодство Тодорка Славова
I
5
725 01
Наказателно деловодство Мариана Момчева
I
5
725 01
Съдебен секретар Пенка Цанкова
I
4
711 15
Съдебен секретар Мариета Йорданова
I
4
711 15
Съдебен секретар Валентина Великова
I
4
711 15
Съдебен секретар Михаела Пенева
I
4
711 15
Деловодител – бюро съдимост Надка Йорданова
II
10
711 25
Служба архив – архивар Таня Ненова
II
10
711 25
Съдебен деловодител – регистратура Марианка Велчева
II
9
711 12
Съдебно изп.служба – деловодител Павлина Ченова
II
9
711 12
Бюро призовки – призовкар Ангел Ангелов
II
10
711 25
Чистач Мариана Иванова
II
10
711 25
Огняр Валентин Рацов
Служба по вписвания Дияна Дянкова
І
6
721 62
Служба по вписвания Гергана Велчева
І
6
721 62
Охрана Димитър Пашкунов
І
721 66
СИБАНК АД клон Русе
І
723 84