О Б Я В Л Е Н И Е

       Подписаният Цветозар Цветанов Копринджийски – Държавен съдебен изпълнител при РС – гр.Бяла, обявявам на интересуващите се, че от 10.03.2017 г. до 10.04.2017 г. ще се проведе в сградата на Районен съд – гр.Бяла НОВА, ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на ДВИЖИМА ВЕЩ – МПС, принадлежаща на Мехмед Мехмедов Юсеинов, с адрес с. Кацелово, общ.Две могили, обл.Русе, ул.”Родопи” №7 и на осн. чл.494, ал.2 от ГПК,

     ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следната ДВИЖИМА ВЕЩ :

  1. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ОПЕЛ”, модел „ОМЕГА“, с д.к.№ Р 8632 ВС, рама № W0L000021T1156300, цвят бордо металик, с обем на двигателя – 1998 см3, дата на първа регистрация – 19.06.1996 г., комби, в добро техническо състояние, с монтиран теглич, с резервна гума.

           При първоначална цена от  900.00 лв./деветстотин лева/ – равняваща се на 80% от началната цена по първата продан.

Всички желаещи да огледат  вещта, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 9.00 до 11.00 ч., в дома на Мехмед Мехмедов Юсеинов, с адрес с. Кацелово, общ.Две могили, обл.Русе, ул.”Родопи” №7.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък – една десета част от първоначалната цена на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 85/2014 год. срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в канцеларията на съдебния изпълнител, през времетраенето на публичната продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9:30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от първоначално обявената цена. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

26.01.2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Ц.КОПРИНДЖИЙСКИ/