О Б Я В Л Е Н И Е 

ПОДПИСАНИЯТ ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР.БЯЛА, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ по ИД 109/2016 г. по описа на СИС при РС – гр.Бяла от 28.02.2017г. до 17.00ч. на 28.03.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла,  продажба на съсобствени/неподеляеми НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Вярка Димитрова Пеева и Антоанета Димитрова Анчева, а именно:

  1. Урегулиран поземлен имот VII – 279 /седем римско, двеста седемдесет и девет арабско/ в квартал 32 /тридесет и две/ по регулационния план на с.Новград, общ.Ценово, обл.Русе, целият с площ от 1250 /хиляда двеста и петдесет кв.м./ кв.м., с адрес ул.“Бузлуджа“ № 19, заедно с построените в това дворно място ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, цялата със застроена площ от 72 /седемдесет и два кв.м./ кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ С НАДСТРОЙКА – ЖИЛИЩЕ, цялата със застроена площ от 63 /шестдесет и три кв.м./ кв.м., ГАРАЖ, целият със застроена площ от 25 /двадесет и пет кв.м./ кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, цялата със застроена площ от 84 /осемдесет и четири кв.м./ кв.м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, цялата със застроена площ от 12 /дванадесет кв.м./ кв.м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, цялата със застроена площ от 10 /десет кв.м./ кв.м., НАВЕС с оградни стени, целият със застроена площ от 1 /един кв.м./ кв.м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ VI – 284, УПИ XII, УПИ IX – 277, УПИ XII – 276;

           При първоначална цена 9 947.36 /девет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ лева – равняваща се на 75% от пазарната оценката на имота.

  1. Урегулиран поземлен имот IV – 279 /четири римско, двеста седемдесет и девет арабско/ в квартал 31 /тридесет и едно/ по регулационния план на с.Новград, общ.Ценово, обл.Русе, целият с площ от 1000 /хиляда кв.м./ кв.м., с адрес ул.“Бузлуджа“ № 20, незастроен, при граници и съседи на имота: улица, УПИ V – 280, УПИ XIV – 282, УПИ XV – 282, УПИ III – 283;

При първоначална цена  3 315.79 /три хиляди триста и петнадесет лева и седемдесет и девет стотинки/ лева – равняваща се на 75% от пазарната оценката на имота.

       

      Тежести в/у имота – възбрана по същото ИД.                                     

            Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

            Задатък-една десета част от първоначалната цена на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанкАД, клон Бяла, изп.д.№ 65/2014 год. срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в канцеларията на съдебния изпълнител, през времетраенето на публичната продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от първоначалната цена. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

06.02.2017 г.

 гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Ц.КОПРИНДЖИЙСКИ/