Образци на документи

Примерни образци на документи

Декларация за семейно, имотно и материално положение.

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак.

Молба за удостоверение за наличие на изпълнителни дела.

Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете.

Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете.

Молба за образуване на изпълнително дело.

Молба за освобождаване от съдебни такси.

Молба за сключване на граждански брак.

Молба за издаване на удостоверение от съдебно-изпълнителната служба.

Молба за издаване на заверен препис от наказателна колегия.

Молба за издаване на заверен препис от гражданска колегия.

Молба за представяне на документи по дело.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост.

Заявление за издаване на изпълнителен лист.

Заявление за издаване на съдебно удостоверение.

Заявление за издаване на препис от съдебен акт.

Заявление за отказ от наспедство.

Заявление за издаване на удостоверение за прекратен брак.

Заявление за връщане на приложени документи.

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак.

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК.