О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.03.2017г. до 17.00ч. на 24.04.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на движими вещи, собственост на: „Профин” ООД, гр. Русе,пр. от Петко Георгиев Иванов и Давиде Дози за удовлетворяване вземането на „ Русе индъстри” АД, а именно:

 

1.38/тридесет и осем/ броя фазерни крила за врати -при първоначална цена 1140.00 лв/ хиляда сто и четиридесет/ лева.

2.20/ двадесет/ броя фазерни крила за врати -при първоначална цена 600.00 лв./ шестотин/ лева.

3.20 / двадесет/ броя букови крила за врати- при първоначална цена    – 1500.00 лв./ хиляда и петстотин/ лева.

  1. 9/ девет/ броя дървени каси за врати- комплект- при първоначална цена от 337.50лв. / триста тридесет и седем лв. и 50 ст./ лева.
  2. 5 / пет/ броя дървени каси за врати – букови – нелакирани- при първоначална цена 150.00лв. / сто и петдесет/ лева.
  3. 5/пет/ броя дървени каси за врати- лакирани- при първоначална цена от 187.50лв./ сто осемдесет и седем лв. и 50 ст./ лева.

7.5/пет/ броя дървени талпи с размер 400х15х6см- при първоначална цена от 150.00лв. /сто и петдесет/ лева.

  1. 4/четири/ броя стъклопакети с размери 130х50см.- при първоначална цена от 60.00лв. /шестдесет/ лева.
  2. 28/двадесет и осем/ броя стъклопакети с размери 140х30см.- при първоначална цена от 210.00лв./двеста и десет/ лева.
  3. 60/шестдесет/ броя стъклопакети с размери 70х30 см.- при първоначална цена 270.00лв./ двеста и седемдесет/ лева.

11.1100/хиляда и сто/ броя прав дървен перваз за врати „Танганика”- при първоначална цена 4 950.00лв./ четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева.

12.120/сто и двадесет/ броя дъгообразен перваз на врати с дължина 3 метра „Барок”- при първоначална цена 1800.00лв./хиляда и осемстотин/ лева.

13.6/шест/ броя дъбови дървени прозорци-комплект- при първоначална цена 675.00лв./шестотин седемдесет и пет/ лева.

14.3/три/ броя прозорци –бели комплект/рамки и крила/ – при първоначална цена 337.50лв./триста тридесет и седем лв. и 50 ст./ лева.

15.3/три/ броя прозорци цвят „Орех” с размери 220х50см.- при първоначална цена 135.00лв./ сто тридесет и пет/ лева.

16.4/четири/ броя дървени прозорци-кафяви на цвят с размери 140х80см.- при първоначална цена 180.00лв./ сто и осемдесет/ лева.

17.2/два/ броя бели дървени прозорци с размери 140х80см. – при първоначална цена 120.00лв./сто и двадесет/ лева.

  1. 400/четиристотин/ броя перваз Г-образен с дължина от по 210 см- при първоначална цена 2 100.00лв./ две хиляди и сто/ лева.

19.8/осем/ броя каси за плъзгащи врати-комплект – при първоначална цена 540.00лв. / петстотин и четиридесет/ лева.

  1. 55/петдесет и пет/ броя алуминиеви профили за капаци с дължина 6м.- при първоначална цена 2 475.00лв./ две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ лева.

21.20/двадесет/ броя алуминиева водобранна шина за прозорци – бяла с дължина 6м. – при първоначална цена 900.00лв./деветстотин/ лева.

22.10/десет/ броя алуминиева водобранна шина за прозорци-кафява с дължина 6 м. – при първоначална цена 450.00лв./четиристотин и петдесет/ лева.

23.20/двадесет/ броя алуминиев праг за балконска врата с дължина 6м.- при първоначална цена 900.00лв./деветстотин/ лева.

24.2/два/ кашона с гумени уплътнители за врати и прозорци с дължина 920м.- при първоначална цена 414.00лв./четиристотин и четиринадесет/ лева.

 

/обявената цена е за първа публична продан и представлява 75% оценката на вещите/

        

                                                        ИЗП.Д.№ 76/2015г.

 

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 25.04.2017г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 76/2015 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

            Дни за оглед – всеки вторник и четвъртък от 10.00ч. да 16.00ч. докато трае проданта.

 

01.03.2017г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Бяла                                                                                                                       /Р. АЛЕКОВ/