О Б Я В Л Е Н И Е 

ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 10.04.2017г. до 17.00ч. на 10.05.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Александър Иванов Александров от гр. П.Тръмбеш, обл. В.Търново а именно:

½ /една втора/ ид. части от Нива –с площ 12.900дка./дванадесет декара и деветстотин кв. метра/, трета категория, в местността „АШАОРМАН” съставляваща поземлен имот №029018-/двадесет и девет хиляди и осемнадесет/, парцел №18/осемнадесет/, от масив № 29/двадесет и девет/, по картата на възстановена собственост на землището на село Полско Косово, община Бяла, област Русе с ЕКАТТЕ-57368, при граници и съседи: №029017- нива на насл. на Йордан Иванов Бяливанов, №130017– полски път на Община Бяла, №00034- полски път на Община Бяла, №29019- нива на Мария Йорданова Шикова, № 29021-нива на Държавен поземлен фонд,      № 029022- нива на Симеон Иванов Иванов и др.

при първоначална цена 3 386.25 лв./три хиляди триста осемдесет и шест лв. и 25 ст../.

         /обявената цена е за първа публична продан и представлява 75% от началната цена по оценката/

ИЗП.Д.№ 6/2016г.

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 11.05.2017г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 6/2016 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

14.03.2017г.                          

гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 /Р. АЛЕКОВ/