ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 27.03.2015г. до 17.00ч. на 27.04.2015г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ЕТ”НАЙКИ-Нешко Исаев” представлявано от Нешко Демирев Исаев, за удовлетворяване вземането на „Банка ДСК” ЕАД гр. София, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2006 (две хиляди и шест) по кадастралния план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с площ от 935.53 кв. м. (деветстотин тридесет и пет квадратни метра и петдесет и три квадратни дециметра) идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI – 2006 (единадесет римско, две хиляди и шест арабско), в квартал 54 (петдесет и четири) по регулационния план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с площ от 600 кв. м. (шестстотин квадратни метра) и част от УПИ – за озеленяване, с адрес улица „Стефан Стамболов“ № 85 (осемдесет и пет), заедно с построените в него: СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ с използваемо подпокривно пространство – конструкция масивна със стоманено – бетонна плоча и колони с разгъната застроена площ от 540 кв. м. (петстотин и четиридесет квадратни метра);ЖИЛИЩНА СГРАДА (офис на фирмата) с ИЗБА – конструкция масивна на дървен гредоред със застроена площ от 66 кв. м. (шестдесет и шест квадратни метра); ЦЕХ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, БИТОВКА и САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, находящи се на първи етаж в масивна сграда със стоманено – бетонни плочи и колони с разгъната застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем ‘квадратни метра) и втори етаж в същата сграда – счетоводен офис на фирмата; СТАНДАРТЕН ПАНЕЛЕН ГАРАЖ с разгъната застроена площ от 18 кв. м. ОГРАДА И БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА; При граници и съседи на ПИ № 2006: улица „Стефан Стамболов“, ПИ № 2005, ПИ №9733 и ПИ № 2283 и при граници и съседи на УПИ XI – 2006: улица „Стефан Стамболов“, УПИ Х- 2005 и УПИ XII – 2006 при първоначална цена 130 869.75 лв./сто и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и девет лв. и 75 ст./лв. /обявената цена е за първа публична продан и представлява 75% от началната цена по оценката/
ИЗП.Д.№ 1/2012г.

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 28.04.2015г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.
Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 1/2012 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

25.02.2015г.
гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Р. АЛЕКОВ/