Подсъдност

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Районен съд Бяла

Районният съд е основен първоинстанционен съд в правосъдната система на Република България. Той е уреден в чл. 76 до 81 от Закона за съдебната власт (ДВ 64/07).

На районния съд са подсъдни всички граждански и наказателни дела с изключение на тези, подсъдни на окръжния съд като първа инстанция (родова подсъдност).

Пред него се разглеждат само дела от района, определен му от Висшия съдебен съвет. Принципно искът се предявява в онзи съд, в района на който е местожителството или седалището на ответника (местна подсъдност).

Наказателните дела разглежда в състав – съдия и двама съдебни заседатели. Останалите граждански и административно-наказателни дела се разглеждат еднолично само от съдия.

Районният съд упражнява контрол за законност на действията на съдия-изпълнителите и административно-наказателната дейност на административните органи. По изключение упражнява контрол за законност над индивидуални административни актове. Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд.

Със ЗУС ДВ 92/ 07.11.1952 г. компетентността на бившите околийски съдилища се поема от народните съдилища. Със Закона за изменение на Закона за устройството на съдилищата и Закона за избиране на народни съдии и съдебни заседатели при народните съдилища (ДВ 88/ 6.11.1973 г.) името се заменя с районен съд.