РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

От 27 февруари 2017 г. официално работи изцяло обновената интернет страница на Районен съд – Бяла, достъпна на адрес: www.rs-byala.org. Съдържанието на новия уебсайт е съобразено с посочената в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. (приета от Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 10 от 05.03.2015 г.) необходимост от унифициране на интернет страниците на съдилищата.

Страницата е създадена с цел да бъде улеснен достъпът до информация както на адвокатите и страните по дела на Беленския районен съд, така и на медиите и обществото като цяло. Сайтът осигурява актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и възможност за справки относно състоянието на делата и движението по тях.

Страницата на РС – Бяла е структурирана в няколко раздела. В раздела „За нас“ се съдържа обща информация за съда, съдебния район, структура, телефони за връзка с магистрати и съдебни служители, банкови сметки на РС – Бяла и др. В помощ на гражданите са публикувани и образци на някои декларации, молби и заявления, които се подават по съдебни дела.

В раздел „Пресцентър“ могат да бъдат намерени съобщения за разглеждани в съда дела, за административни, организационни и процедурни промени в работата на съда, нововъведения, работа по проекти, кадрови промени, официални срещи и посещения, както и  някои заповеди на административния ръководител. Обявленията на държавните съдебни изпълнители в РС – Бяла се публикуват в самостоятелен раздел на уебсайта.

В подраздел „Правна култура“ може да бъде намерена разнообразна информация в помощ на гражданите, като: „Особености в работата на съда“,  „Връчване на призовки“, „Какво трябва да знаете като свидетел“, „Пътеводител в съдебните процедури“ и др.

В Раздел „Справки“ всеки може да потърси информация за насрочените за разглеждане дела, както и за приключили производства. Системата позволява търсене по номер и година на дело или търсене за определен период от време. В раздела е наличен и модул, посредством който чрез въвеждане на номер, година и вид на делото (или на част от тази информация) могат да се търсят постановени съдебни актове. Подраздел „Съдебни актове в ЦУПИБСА“ пренасочва потребителите към платформа, която позволява по няколко различни критерия да се търсят съдебни актове на всички съдилища в Република България.

За осигуряване на максимална прозрачност в работата на съда и за предоставяне на своевременна информация, данните за постановените съдебни актове и за насрочените открити съдебни заседания се обновява автоматично два пъти на ден, а информацията за насрочените публични продани от ДСИ – своевременно при ново обявление.

В раздел „Контакт с нас“ е достъпна форма за директна комуникация с Районен съд – Бяла, където всеки може да изпрати съобщение по електронен път.

Новият уебсайт на Районен съд – Бяла поддържа и версия, достъпна и през смартфон.

Разработването и въвеждането на новият уебсай на Районен съд – Бяла е част от мерките насочени към популяризиране дейността на съда и осигуряване на пълна, точна и достоверна информация на обществеността.

 

Връзки с обществеността,                                                                27 февруари 2017 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com