Администрация

Районен съд се ръководи от Председател, който осъществява общо организационно и административно ръководство на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ –Галена Чешмеджиева-Дякова
етаж втори, кабинет 14
тел. (0817) 71120

Съдия

Галена Чешмеджиева-Дякова
етаж втори, кабинет 14
тел. (0817) 71120
e-mail: g.dyakova@rs-byala.org

Гражданско деловодство
Наказателно деловодство
етаж първи, кабинет 5
тел. (0817) 72501
Деловодител регистратура
етаж втори, кабинет 9
тел. (0817) 71112
Работно време : 9,00 – 17,00 часа

Съдия

Пламен Дочев
етаж втори, кабинет 11
тел. (0817) 71119
e-mail: p.dochev@rs-byala.org
Ивелина Бонева
етаж първи, кабинет 3
тел. (0817) 71117
e-mail: i.boneva@rs-byala.org

Ъшъл Ириева
етаж първи, кабинет 1
тел. (0817) 71127
e-mail: irieva@rs-byala.org

Административен секретар
e-mail: adm.secretar@rs-byala.org
Главен Счетоводител
e-mail: gl.schet@rs-byala.org
етаж първи, кабинет 2
тел.(0817) 73113
Работно време : 9,00 – 17,00 часа

Съдия по вписванията

Владислава Андреева
етаж първи, кабинет 6
тел. (0817) 72162, 72162
e-mail: v.andreeva@rs-byala.org

Секретар-протоколисти
етаж първи, кабинет 4
тел. (0817) 71115
Бюро съдимост
Архив

етаж втори, кабинет 10
тел. (0817) 71125
Работно време : 9,00 – 17,00 часа

Държавни съдебни изпълнители

Цветозар Копринджийски
етаж втори, кабинет 13
тел. (0817) 71126
e-mail: c.koprindjiiski@rs-byala.org

Румен Алеков
етаж втори, кабинет 13
тел. (0817) 71121
e-mail: r.alekov@rs-byala.org

Съдебно изпълнителна служба
етаж втори, кабинет 9
тел. (0817) 71112
Служба по вписвания
етаж първи, кабинет 6
тел. (0817) 72162
Работно време : 9,00 – 17,00 часа