Телефони

Длъжност Име, фамилия
Етаж
Кабинет
Телефон
Председател Галена Чешмеджиева-Дякова
II
14
711 20
Съдия Пламен Дочев
II
11
711 19
Съдия Ивелина Бонева
I
3
711 17
Съдия Ъшъл Ириева
I
1
711 27
Съдия Атанас Димитров
II
11
711 29
Държавен съдебен изпълнител Цветозар Копринджийски
II
13
711 26
Държавен съдебен изпълнител Румен Алеков
II
13
711 21
Съдия по вписванията Владислава Андреева
I
6
721 62
Главен Счетоводител Невена Неделчева
I
2
731 13
Административен секретар Светла Найденова
I
2
731 13
Системен администратор Людмил Борисов
ІІІ
1
711 18
Гражданско деловодство Росица Иванова
I
5
725 01
Гражданско деловодство Тодорка Славова
I
5
725 01
Наказателно деловодство Мариана Момчева
I
5
725 01
Съдебен секретар Пенка Цанкова
I
4
711 15
Съдебен секретар Мариета Йорданова
I
4
711 15
Съдебен секретар Валентина Великова
I
4
711 15
Съдебен секретар Михаела Пенева
I
4
711 15
Деловодител – бюро съдимост Надка Йорданова
II
10
711 25
Служба архив – архивар Таня Ненова
II
10
711 25
Съдебен деловодител – регистратура Марианка Велчева
II
9
711 12
Съдебно изп.служба – деловодител Павлина Ченова
II
9
711 12
Бюро призовки – призовкар Ангел Ангелов
II
10
711 25
Чистач Мариана Иванова
II
10
711 25
Огняр Валентин Рацов
Служба по вписвания Дияна Дянкова
І
6
721 62
Служба по вписвания Гергана Велчева
І
6
721 62
Охрана Димитър Пашкунов
І
721 66
СИБАНК АД клон Русе
І
723 84