На 17-ти април 2018 г. в сградата на Съдебната палата в град Бяла беше проведена традиционната инициатива „Ден на отворените врати“. Тази година мероприятието беше осъществено съвместно между Районен съд – Бяла и Районна прокуратура – Бяла.

Събитието стартира с опознавателна обиколка из канцелариите на съда и прокуратурата,  по време на която желаещите имаха възможност да научат повече за структурата и организацията на работа в двата органа на съдебната власт, за дейността на магистратите и съдебните служители.

Специални гости в „Деня на отворените врати“ бяха група ученици от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, с които се срещнаха съдия Ъшъл Ириева и прокурор Велислава Патаринска. Срещата с младежите започна с прожектиране на кратък информационен филм на тема „Структура на органите на съдебната власт“, след което двамата магистрати на достъпен за тях език разказаха в какво точно се изразява работата на прокурора и на съдията и какви са техните правомощия.

От прокурор Патаринска учениците научиха кой и как осъществява разследването на престъпленията, какви доказателства се събират, каква е ролята на прокурора в досъдебната и в съдебната фаза на делата.

Съдия Ириева обясни на младежите условията и реда за назначаването и освобождаването на магистратите (съдии, прокурори, следователи) от длъжност и техния статут.

С цел превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите, съдия Ириева и прокурор Патаринска разказаха няколко реални казуса от практиката си, свързани с противоправни деяния на непълнолетни деца, като разясниха носят ли наказателна отговорност ненавършилите пълнолетие извършители на престъпления, какви „особени правила“ се прилагат спрямо тях, какви наказания могат да им бъдат налагани, видовете възпитателните мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Гостите засипаха магистратите с куп въпроси: „Ако първата инстанция е признала подсъдимия за виновен и му е наложила наказание, а пред втората инстанция са представени нови доказателства, които оправдават подсъдимия, първоинстанционният съдия носи ли някаква отговорност за това, че е осъдил подсъдимия?“, „Неспазването на вечерния час престъпление ли е?“, „Вземат ли се предвид свидетелски показания, дадени от близки и роднини на подсъдимото лице?“, „В Районен съд – Бяла разглеждат ли се дела за убийства?“, „Може ли друго лице да бъде признато за виновно и осъдено вместо действителния извършител на престъплението?“, „Карането на мотор до 50 кубика от лице, навършило 16 години, представлява ли престъпление?“, „Как полицейските органи издирват извършителите при подаден сигнал/жалба?“ и др.

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Районен съд – Бяла цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

PENTACON DIGITAL CAMERA
« 1 на 9 »

 

 

 

 

            Връзки с обществеността,                                                                        

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com