ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.80, ал.1, т.9 от ЗСВ и чл.135 от ПАС

Административния ръководител -Председател на Районен съд – Бяла, със

Заповед № 294/10.10.2018 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за  длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” на осн. чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ – 1 щ.бр. в

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА до завръщане на титуляра П.Цанкова

 

 1. Описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания, съставя и прилага към делото протоколи за откритите съдебни заседания под диктовка на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата и ги поставя пред съдебните зали и нформационните табла; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседание; съобразно ДХ може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждение и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание;  най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и др.книжа и докладва резултата на съдията-докладчик;  изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията – докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството; извършва и др. дейности, указани в ПАС и възложени му от Административния ръководител на съда и административния секретар.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
 • Лицето да е пълнолетен български гражданин;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не е поставено под запрещение;
 • Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАС, в Класификатора по чл. 341, ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;
 • Да не са налице обстоятелствата по чл. 132 от ПАС, вр.с чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 • Да има завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • Да има професионален опит минимум 3 години/препоръчително/;

            – отлични компютърни и машинописни умения; отлични познания по стилистика, правопис, граматик, пунктуация; умения за изготвяне на съдебен протокол и водене на кореспонденция;

     – отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис –процедури, работа със стандартно офис –  оборудване;

   – способност за работа в екип, инициативност, експедитивност, комуникативност,

отговорност и   лоялност;

 1. Предимство – наличие на опит в изпълнението на сходна или идентична длъжност.
 2. Размер на минималната основна заплата – 621.00 лв. и възнаграждение за ранг.
 3. Начин на провеждане на конкурса:

–  по документи;

– практически изпит;        

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление по образец; автобиография – тип CV; свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и документ, че не страда от психически заболявания; копия от документи, удостоверяващи придобита образователно – квалификационна степен; копие от документ за машинописна квалификация и компютърна грамотност/препоръчително/; копие от документите, удостоверяващи продължителността на  трудовия стаж; декларация от кандидата по чл. 136, от ПАС/по образец, декларация от кандидата по чл. 137, ал.1, т. 2 от ПАС вр. чл. 107а, ал.1 от КТ /по образец/.

 1. 7. Място и срок за подаване на документите:

– на адрес: сградата на Районен съд -Бяла,  пл. ”Екзарх Йосиф І” № 6, при Административния секретар от 08.30 до 17.00 часа, тел.0817/73113

–  7 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Документите се подават лично или чрез пълномощник/нотариално заверено пълномощно/.

 Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на електронната страница на Районен съд – Бяла  – www.rs-byala.org и на информационното табло в сградата на Районен съд – Бяла.

 

 

Обявата е публикувана на 10.10.2018 г.