по ИД № 85/2017 г. по описа на СИС при БРС

       Подписаният Цветозар Цветанов Копринджийски – Държавен съдебен изпълнител при РС – гр.Бяла, обявявам на интересуващите се, че от 16.03.2018 г. до 17:00 ч. на 16.04.2018 г. ще се проведе в сградата на Районен съд – гр.Бяла НОВА, ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Теодора Михова Кятовска, и на осн. чл.494, ал.2 от ГПК,

ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

  1. Нива, представляваща имот  № 062014, с площ от 19.999 дка по договор за доброволна делба, а по скица на ОСЗ – гр.Бяла с площ от 20.046 дка, трета категория, находяща се в землището на с.Полско Косово, в местността „Мечкоорусу“, при граници и съседи: имот № 130091 – полски път на общ.Бяла; имот № 062031 – нива на Ангел Христов Ангелов; имот № 062030 –  нива на Марийка Христова Атанасова; имот № 062016 – нива на насл. на Коста Недялков Кочев и др.; имот № 062025 – нива на Илия Георгиев Добрев; имот № 062001 – нива на Пенка Димитрова Николова; имот № 062002 – нива на насл. на Симеон Станев Драголов; имот № 062013 – нива на Йордан Димитров Бурджиев и др.     

При първоначална цена от  19 509.97 лв./деветнадесет хиляди петстотин и девет лева и деветдесет и седем стотинки/ лева – равняваща се на 90% от началната цена по първата продан.

Тежести в/у имота – възбрана по ИД № 20168320401406 по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов с рег.№ 832 на КЧСИ,  възбрана по ИД № 85/2017 г. по описа на ДСИ при РС – гр.Бяла, договор за наем за срок от 10 г., считано от 2014 г.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час през времетраенето на проданта, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък – една десета част от първоначалната цена на продавания недвижим имот следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла – IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, по изп.д.№ 85/2017 год. срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение, в което се посочва предложената цена с цифри и думи.

Наддавателните предложения се подават в регистратурата на Районен съд – гр.Бяла, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най – късно в този срок. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Невалидни са наддавателни предложения, които са подадени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под първоначалната, както и предложения надхвърлящи първоначалната цена с повече от 30 на сто. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът може да се яви в канцеларията на държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за отваряне на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач. При обявяване на купувача, всеки от явилите се наддавачи може устно да предложи по – висока цена, като стъпката е с размера на един задатък. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в двуседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 ч., през времетраенето на публичната продан.

16.02.2018 г.                               

гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ/