ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 03.08.2018г. до 17.00ч. на 03.09.2018г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Теменуга Стоянова Маринова от гр. Русе а именно:

  1. Нива с площ 13 дка./тринадесет декара/, четвърта категория, местност „КЪРЪКЛЪКА” в землището на с. Обретеник ЕКАТЕ 53117, община Борово, имот № 052001/нула пет две нула нула едно/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 000289- полски път на Община Борово, имот № 000290- полски път на Община Борово, имот № 052002- нива на Деян Стоянов Георгиев, имот № 052043- полски път на Община Борово.

при първоначална цена 10 530.25 лв./десет хиляди петстотин и тридесет лв. и 25  ст./.

         /обявената цена е за първа публична продан и представлява 80 на сто от оценката на имота/

         Тежести за имота- възбрана, вписан договор за наем.     

ИЗП.Д.№ 130/2017г.

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 04.09.2018г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 130/2017 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Наддавателни предложения от лица които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

06.06.2018г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Бяла                                                                                                       /Р. АЛЕКОВ/