ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 15.03.2019г. до 17.00ч. на 15.04.2019г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Катя Ганчева Йорданова от с. Баниска, обл. Русенска, за удовлетворяване вземането на Йордан Пламенов Йорданов ч-з Пламен Йорданов Йорданов от гр. Русе а именно:

І.-1/6/ една шеста идеални части/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-V-473-/пет римско, тире четиристотин седемдесет и три арабско/, в квартал 61-/шестдесет и едно/, по регулационния план на село Баниска обл. Русе-/одобрен със заповед №412 от 2009г./, представлеващо ДВОРНО МЯСТО-цялото с площ от 1185 кв.м.-/хиляда сто осемдесет и пет квадратни метра/, заедно с 1/6 ид. ч. от построените в него : ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП-120 кв.м.,ГАРАЖ с РЗП – 24 кв.м. и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ с РЗП-24 кв.м. според удостоверение за данъчна оценка при граници и съседи: от две страни улица,УПИ-VІ-471 и УПИ-ІІІ-472,като дарителката КАЛИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА-от с.Баниска, обл. Русе запазва за себе си правото на безвъзмездно ползване и обитаване на този имот докато е жива.

при първоначална цена 779.99 лв./седемстотин седемдесет и девет лв. и 99 ст./лева.

         /обявената цена е за втора публична продан и представлява 90% от първата продан/

ИЗП.Д.№ 116/2013г.

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 21.03.2017г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 116/2013 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката.Предложения надхвърлящи първоначалната цена с повече от 30 на сто са недействителни. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

05.02.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Бяла                                                                                                         /Р. АЛЕКОВ/