ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 11.10.2019г. до 17.00ч. на 11.11.2019г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Юлия Васкова Рамаданова и Рейхан Хасанов Рамаданов а именно:

І. ½ / една втора ид. част/  от  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV-245-/четири римско, тире двеста четиридесет и пет арабско/, в квартал 46/ четиридесет и шест/, по регулационния план на с. Бистренци, обл. Русе-/одобрен със Заповед №2657/1932 г., представляващ  ДВОРНО МЯСТО- цялото с площ от 1515 кв.м./хиляда петстотин и петнадесет  квадратни метра/, с неуредени сметни отношения за придаващото се по регулация маломерно място от 118 кв.м./сто и осемнадесет квадратни метра/, заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП-45 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ с РЗП-40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с РЗП-2 кв.м./два квадратни метра/ по удостоверение за данъчна оценка на Община Бяла, в едно с всички подобрения в имота, при граници:улица“Цар Калоян“, УПИ- III-246, УПИ-IV-243,УПИ-II-241 и УПИ –V-244

 

при първоначална цена 2662.00 лв./две хиляди шестотин шестдесет и два лв. и 00  ст./.

         /обявената цена е за първа публична продан и представлява 80 на сто от оценката на имота/

 

                                     ИЗП.Д.№ 144/2018г.

            Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 12.11.2019г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG66U BBS 88883311647303 при ОББ АД, клон Бяла, изп.д.№ 2/2018 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Наддавателни предложения от лица които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

04.09.2019г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Бяла                                                                                                        /Р. АЛЕКОВ/