ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.01.2020г. до 17.00ч. на 24.02.2020г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Бонка Минчева Ангелова от с. Баниска , обл. Русе а именно:

Урегулиран поземлен имот VІ-557/ римско шест, тире, арабско петстотин петдесет и седем/, в квартал 59/ петдесет и девет/ по регулационния план на село Баниска, община Две могили, област Русе, при граници: от двете страни-улица, имот VІІ-556/римско седем, тире, арабско петстотин петдесет и шест/ и имот V-548/римско пет,тире,арабско петстотин четиридесет и осем/,състоящ се от дворно място с площ от 1 050 кв.м./хиляда и петдесет квадратни метра/,заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 53 кв.м./петдесет и три квадратни метра/ и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 50 кв.м./петдесет квадратни метра/, находяш се в с. Баниска, община Две могили, област Русе,на улица „ Камчия” №13/тринадесет/.

при първоначална цена 5 828.80 лв./пет хиляди осемстотин двадесет и осем лв. и осемдесет стотинки/.
/обявената цена е за първа публична продан и представлява 80 на сто от оценката на имота/

ИЗП.Д.№ 28/2018г.

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 25.02.2020г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.
Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG66U BBS 88883311647303 при ОББ АД, клон Бяла, изп.д.№ 2/2018 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Наддавателни предложения от лица които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

10.10.2019г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
гр.Бяла /Р. АЛЕКОВ/