ПОДПИСАНИЯТ ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР.БЯЛА, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ по ИД 35/2017 г. по описа на СИС при РС – гр.Бяла от 09.10.2017г. до 17.00ч. на 09.11.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла,  продажба на съсобствен/неподеляем НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Кирил Миланов Кирилов и Цветанка Маринова Лакова, а именно:

          1.Дворно място от 2350 кв.м., находящо се в с.Новград, обл.Русе, съставляващо парцел IV – 172, в квартал 12 по регулационния план на същото село, ведно с построените в него: две жилищни сгради, гараж и три второстепенни сгради, при граници: от двете страни улица, парцел VI – 179, парцел III – 179 и парцел VII – 171;

 

           При първоначална цена 10 500.00 /десет хиляди и петстотин лева/ лева – равняваща се на 75% от пазарната оценката на имота.

Тежести в/у имота – възбрана по същото ИД.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от първоначалната цена на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 65/2014 год. срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в канцеларията на съдебния изпълнител, през времетраенето на публичната продан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от първоначалната цена. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 ч., през времетраенето на публичната продан

11.09.2017 г.

гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ/