ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 19.02.2018г. до 17.00ч. на 19.03.2018г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Велислав Илиев Киров и Милена Сашева Мицова-Кирова от гр.Русе, за удовлетворяване вземането на Велизар Дамянов Велизаров а именно:

І.-1/2/ една втора/ ид. части от УПИ V-626/ пет римско шестотин двадесет и шест арабско/ в квартал 62/ шестдесет и две/ по плана на с. Копривец, община Бяла, обл. Русе с площ 615/ шестотин и петнадесет/ квадратни метра при граници и съседи: улица, УПИ ІV-626 и улица.

при първоначална цена 1 012.50 лв./хиляда и дванадесет лв. и 50 ст./.
/обявената цена е за втора публична продан и представлява 90% от началната цена по първата продан/

ИЗП.Д.№ 44/2016г.

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 20.03.2018г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.
Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 44/2016 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Наддавателни предложения от лица които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната,както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

13.12.2017г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
гр.Бяла /Р. АЛЕКОВ/