ПОДПИСАНИЯТ ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР.БЯЛА, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ по ИД 79/2017 г. по описа на СИС при РС – гр.Бяла от 26.02.2018г. до 17.00ч. на 26.03.2018г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла,  публична продан на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на Диана Радославова Христова, а именно:

  1. Полска култура, представляваща имот № 027021, парцел 21 от масив 17 по плана за земеразделяне на с.Могилино, общ.Две могили, с площ от 24.180 дка, четвърта категория при неполивни условия, в местността „Харманджилъка“, при граници и съседи: имот № 027020 – полска култура на „Помен – 57“ ЕООД; имот № 027022 – полска култура на „Агролукс – 84“ ЕООД; имот № 027006 – полски път на общ.Две могили; имот № 000041 – храсти на общ.Две могили; имот № 027017 – полски път на общ.Две могили;

При първоначална цена  24 953.76 /двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ лева – равняваща се на 80% от пазарната оценката на имота.

Тежести в/у имота – възбрана по същото ИД, договор за наем за срок от 10г., считано от 2013г.

  1. Лозе, съставляващо имот № 010057, парцел № 57 от масив 10 по плана за земеразделяне на с.Могилино, общ.Две могили, с площ от 0.520 дка, пета категория при неполивни условия, в местността „Юртлука“, при граници и съседи: имот № 010058 – лозе на насл. на Генчо Колев Начев; имот № 010060 – полски път на общ.Две могили; имот № 010056 – лозе на Гена Белчева Николова; имот № 010004 – лозе на „Помен – 57“ ЕООД;

При първоначална цена 166.40 /сто шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева – равняваща се на 80% от пазарната оценката на имота.

Тежести в/у имота – възбрана по същото ИД.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

          Задатък – една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд – гр.Бяла, IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, по изп.д.№ 79/2017 год. срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение.

Наддавателните  предложения се подават в регистратурата на Районен съд – гр.Бяла, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най – късно в този срок. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Невалидни са наддавателни предложения, които са подадени от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под първоначалната, както и предложения надхвърлящи първоначалната цена с повече от 30 на сто. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът може да се яви в канцеларията на държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за отваряне на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач. При обявяване на купувача, всеки от явилите се наддавачи може устно да предложи по – висока цена, като стъпката е с размера на един задатък. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в двуседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 ч., през времетраенето на публичната продан.

23.01.2018 г.

гр.Бяла

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ/