На 25 юни председателят на Районен съд – Бяла – съдия Галена Дякова, се срещна с ученици от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла. Инициативата е в изпълнение на съвместния проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката – Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Основни цели на проекта са формиране на правна грамотност у подрастващите и превенция на детското насилие.

Пред гостите съдия Дякова представи темата „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита на децата“. Младежите бяха запознати с детските права според Конвенцията за правата на детето, приета от Организацията на обединените нации (ООН) и ратифицирана от РБългария, както и правата на детето-участник в отделните съдебни производства. Магистратът посочи различните качества, в които едно дете може да бъде участник в съдебни процедури (пострадал, извършител на противообществена проява или престъпление, свидетел, страна) и конкретните права и задължения съобразно различните качества. Гостите научиха и за т.нар. „сини стаи“, които се използват при разпит на деца.

Съдия Дякова запозна аудиторията и с мерките за закрила, които могат да бъдат приложени по отношение на децата и сподели за дело, което е разгледала и решила съвсем скоро, касаещо настаняване в социален дом на две деца – бежанци от Афганистан. Магистратът изброи и разясни всички законови стъпки и мерки, които са били предприети в случая, за да бъдат защитени в максимална степен правата и интересите на тези деца и да бъде взето най-доброто решение за уреждане на положението им.

По време на лекцията беше засегната и темата за домашното насилие над децата – случаите, в които пряко се упражнява насилие над детето в семейството, както и случаите, при които детето става свидетел на употреба на насилие от страна на единия родител спрямо другия.

Обсъдена беше и наказателната отговорност на непълнолетните извършители на престъпления и видовете наказания, които могат да им бъдат налагани.

Съдия Дякова се поинтересува дали някой от присъстващите е ставал свидетел на престъпление (кражба, увреждане на чуждо имущество, хулигански действия) и ако да – дали е реагирал по някакъв начин. Лекторът запита младежите и дали някога те или техни близки са търсили съдействие от полицейските органи.

В края на почти двучасовата среща съдия Галена Дякова посочи на учениците кои са институциите, към които могат да се обърнат, в случаите когато са застрашени или нарушени техните права и законни интереси и ги посъветва да не се колебаят и винаги, когато е необходимо, да търсят помощ. На раздяла магистратът апелира младите хора да бъдат внимателни с местата, които посещават, времето, в което ги посещават и хората, с които общуват, да обмислят действията и постъпките си и да не се поставят сами в рискови ситуации.

Връзки с обществеността,                                                                              28 юни 2018 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com