О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.03.2017г. до 17.00ч. на 24.04.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на движими вещи, собственост на: „Профин” ООД, гр. Русе,пр. от Петко Георгиев Иванов и Давиде Дози за удовлетворяване вземането на „ Русе индъстри” АД, а именно:

 

  1. Товарен автомобил м. „Ивеко” с рег № Р 32 43 РН с рама № ZCFA79А0002358347 и двигател № 806005280131908.

 

При първоначална цена от 2 250.00лв./ две хиляди двеста и петдесет / лв.

 

/обявената цена е за втора публична продан и представлява 80% от първата/

        

                                                        ИЗП.Д.№ 76/2015г.

 

Участвалите в публичната продан, на следващия работен ден – 25.04.2017г. в 9:30ч., следва да се явят при държавния съдебен изпълнител , за обявяване на купувача, предложил най-високата цена.

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и да наддават.

Задатък-една десета част от оценката на продаваната вещ следва да се внесе по сметка на Районен съд гр.Бяла IBAN BG92 BUIB 7114 3311 647303 при СиБанк АД, клон Бяла, изп.д.№ 76/2015 год. и вносния документ, заедно с предложената от наддавача цена с цифри и думи, в запечатан плик, се внасят в Регистратура на Районен съд гр.Бяла до 17.00ч. на последния ден от обявената публична пордан. На следващия работен ден след приключване на проданта, наддавачът следва да се яви при държавния съдебен изпълнител в 9.30ч. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувача. Валидни са наддавателни предложения, които са равни или по-високи от оценката. Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола. След изчерпване на устните предложения за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът, в едноседмичен срок от приключване на проданта, следва да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

            Дни за оглед – всеки вторник и четвъртък от 10.00ч. до 16.00ч. докато трае проданта.

 

01.03.2017г.                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр.Бяла                                                                                                                       /Р. АЛЕКОВ/